Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

INTEGRITETSPOLICY

 

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas att vi ska motsvara dina förväntningar. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Vid kontakt med oss förekommer att du överlämnar personuppgifter till oss.

ERT Godis är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inkommit till och behandlas av ERT Godis. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar för personuppgiftsbehandling. All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik levande person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc.

Denna policy är till för att informera om vår behandling av personuppgifter och vårt arbete för att skydda personuppgifter som samlas in. Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

All behandling av personuppgifter vilar på en laglig grund. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för övrigt kunna fullgöra våra åtaganden.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig:                           ERT Godis (556296–6118)

Adress:                                                     Annavägen 8, 352 46 Växjö.

Telefon:                                                    0470-719999

Kontaktperson:                                         gdpr@ertgodis.se

Ändamål med behandlingen

ERT Godis samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för att uppnå det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för något eller några av följande ändamål och baserat på rättsliga grunder. Ändamålet med behandlingen är vanligen att slutföra en tjänst som berörd person/företag har begärt. ERT Godis behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål än som är förenliga med det ursprungliga ändamålet.

Vi behöver personuppgifter för att:

 • • Slutföra och hantera din beställning. Vår lagliga grund är då att uppfylla avtalet med dig.
 • • Slutföra och hantera din bokning. Vår lagliga grund är då att uppfylla avtalet med dig.
 • • Fullfölja vår affärsrelation. Vår lagliga grund är då att uppfylla avtalet med dig.
 • • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster. Vår lagliga grund är då vårt berättigade intresse att upprätthålla och underhålla våra affärsmässiga relationer.
 • • Marknadsföra tjänster och produkter. Vår lagliga grund är vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet, och, om du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss är detta vår lagliga grund.
 • • Lojalitetsprogram. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter när du deltar i vårt lojalitetsprogram är ditt samtycke.
 • • Juridiska skäl/eventuella tvister. Vår lagliga grund är vår rättsliga förpliktelse eller att tillvarata vår rätt som uppstått till följd av avtalet.

Lagring av uppgifterna 

ERT Godis kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med vår gallringspolicy. Därefter kommer uppgifterna att tas bort om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Rättigheter

Du har rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. De rättigheter som finns och som vi kommer att verka för är:  

 • - Kännedom om vilka personuppgifter som behandlas, vilka kategorier av personuppgifter det är samt för vilket ändamål de behandlas och om de lämnats ut till annan.
 • - Hur länge uppgifterna kommer att lagras.
 • - Rätt att få bristfälliga uppgifter kompletterade eller rättade.
 • - Tillgång till en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • - Den registrerade har rätt att invända mot behandling grundad på intresseavvägning. Behandlingen avbryts då och en förnyad avvägning genomförs.
 • - Den registrerade kan begära att få sina personuppgifter raderade, "rätten att bli glömd", om de endast behandlats med samtycke som rättslig grund. Detta gäller också om man invänt mot behandling baserad på intresseavvägning och en ny intresseavvägning visar att berättigade skäl saknas för fortsatt behandling.  

ERT Godis kommer vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade vid begäran ska få den information som personen begär inom 30 dagar.

Du har rätt att när som helst begära att direkt marknadsföring ska upphöra.

Om det finns ett samtycke går det när som helst att återkalla.

Överlämning

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de kontroller som är förenade med ändamålet. ERT Godis kommer att tillse att sådan överlämning sker i enlighet med gällande dataskyddsregler, exempelvis genom att ingå biträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden och genom att tillse att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår Cookie policy.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Tillsyn och efterlevnad

ERT Godis utvärderar löpande genom årlig utvärdering effekten av Dataskyddspolicyn och efterlevnaden av den. 

Personuppgiftsincident

ERT Godis kommer att arbeta för att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar. Om ERT Godis får kännedom om en incident eller en misstänkt incident kommer den att dokumenteras och, såvida det inte är osannolikt att den medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter, även anmäla incidenten till Integritetskyddsmyndigheten inom 72 timmar, efter det att överträdelsen har upptäckts. Om en incident påverkar dig på ett sätt som medför en risk för dina rättigheter och friheter kommer vi att informera dig.

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och göra en anmälan.

Du når Integritetskyddsmyndigheten enligt följande

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–12.00

E-post: imy@imy.se

ERT Godis förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna information säkerhetspolicy. 

Cookies

Du har under tiden du är inne och handlar ett unikt, tillfälligt, sessions-id som raderas så fort du loggat ut (automatisk utloggning sker efter 30 minuters inaktivitet.).

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen.

Vi använder oss av temporära cookie-filer som finns sparade så länge du är inloggad. Undantag är om du väljer automatisk inloggning. Då lagras ditt användarnamn och lösenord i en cookie-fil mellan inloggningar.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta innebär samtidigt att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

Här finns en sammanställning över de cookies som används i ERT:s webbshop.

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan